Đào tạo thủy lực

Đào tạo về giải pháp thủy lực tùy chỉnh

Custom Fluidpower hợp tác với and Viện Công nghệ của Úc để cung cấp giải pháp thủy lực tùy chỉnh hoàn thiện cho tất cả các nhu cầu đào tạo của bạn về Kỹ thuật (Thủy lực).

Sự hợp tác này mang lại kiến thức sâu rộng và đáng tin cậy trong công nghiệp, mối quan hệ đôi bên cùng có lợi để cung cấp các bằng cấp và kỹ năng được công nhận trong phạm vi đăng ký của Viện công nghệ Úc và Custom Fluidpower.

Các khóa học được cung cấp tại bốn trong số các chi nhánh ở Úc của Custom, để cung cấp cho bạn cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn với việc đào về thủy lực.

Tìm Custom Fluidpower tại:

  • Brisbane, QLD 36 Huntington Place, Banyo QLD 4014
  • Perth, WA 10 Aitken Way, Kewdale WA 6105
  • Mackay, QLD 53 Diesel Drive, Paget QLD 4740
  • Newcastle, NSW 14 Gross Street, Carrington NSW 2294

Sự hợp tác được thiết kế để cung cấp các khóa học sau:

  • MDG41 An toàn thủy lực
  • Giới thiệu về thủy lực
  • Thủy lực 1.0
  • Thủy lực 2.0
  • Thủy lực 3.0
  • Thủy lực 4.0

Xem danh sách khóa học của chúng tôi Xem các khóa học của chúng tôi